Karta dużej rodziny

Liczba odwiedzających: 1268

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci:

 • w wieku do ukończenia 18 roku życia,
 • w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole  lub w szkole wyższej,
 • bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała ww. warunki. Jeśli w chwili składania wniosku rodzina nie ma na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających wymienione wyżej warunki, Karta Dużej Rodziny nie będzie przysługiwała żadnemu z jej członków.

Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice, przez których rozumie się także rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, mogą korzystać z Karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
 

Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny  można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goszczynie ul. Bądkowska 1A,  w godzinach urzędowania ośrodka.

Wniosek i dokumenty mogą być składane drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego ds. rodziny (Portal Informacyjno-Usługowy  Emp@tia, PIU Emp@tia),  dostępnym pod adresem: e-wnioski

Aktualny wykaz zniżek Wykaz partnerów

Pliki do pobrania

Wniosek o przyznanie Karty Dużej rodziny.pdf

ZKDR-02 Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej.pdf

ZKDR-01 Oświadczenie o terminie ukończenia szkoły.pdf

ZKDR-03 oświadczenie o władzy rodzicielskiej.pdf

ZKDR-04 Iinformacja o osobach ktore będą wyświetlały kartę elektroniczną na urządzeniach mobilnych.pdf

Formularz zgody na wykorzystanie nr telefonu do powiadomień SMS

 

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się w szczególności:

 • W przypadku rodzica - oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.
 • W przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej - oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce.
 • W przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
 • W przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
 • W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami, o których mowa w ust. 4, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:
 • w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość,
 • w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa,
 • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość,
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość.
 • W przypadku osób, cudzoziemców okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Oświadczenia zawarte we wniosku oraz oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

.

Powiadomienia SMS o terminie odbioru KDR  

Uwaga!

Po złożeniu wniosku o Kartę Dużej Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Goszczynie, istnieje możliwość  powiadomień SMS, informujących o terminie odbioru zamówionych kart. Komunikaty wysyłane są automatycznie do wszystkich osób, które podczas rejestracji wniosku rodziny podały numery telefonów. Osoby zainteresowane  mogą wyrazić zgodę na wykorzystywanie numeru telefonu do przesyłania powiadomień SMS.