E-puap

Liczba odwiedzających: 6243

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206 poz. 1216) w  Urzędzie Gminy Goszczyn dostępna jest elektroniczna skrzynka podawcza na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej e-PUAP, umożliwiająca doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych.

W celu złożenia wniosku poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą, wymagane jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – konto jest bezpłatne.

 Po założeniu konta i zalogowaniu się na platformie ePUAP należy wyszukać w portalu ePUAP słowa: Goszczyn i wybrać właściwy formularz. Dokument przekazuje się on-line poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu.

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: Elektroniczna Skrzynka Podawcza

                                               /1406042/SkrytkaESP

                                              /1406042/skrytka
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

  1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym ePUAP.
  2. Formaty danych przekazywanych dokumentów są określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych z dnia 12 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012, poz. 526). DOC, RTF, ODT,XLS, ODS,CSV,TXT,GIF, TIF, BMP, JPG,PDF,ZIP
  3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
  4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

    Ponadto informujemy, że podane kontaktowe adresy e-mail nie pełnią roli skrzynki podawczej. Do wnoszenia spraw i wniosków  drogą elektroniczną służy specjalna usługa zamieszczona na platformie ePUAP zarządzana przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.