Logo Gmina Goszczyn

News

News zdjęcie id 434

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Klubu Senior + w Goszczynie

27.01.2020

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Klubu Senior + w Goszczynie

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goszczynie ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Klubu Senior + w Goszczynie utworzonego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020

I.   Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goszczynie

ul. Bądkowska 1a,

05-610 Goszczyn

tel. /48/663-21-14

 

II.  Nazwa stanowiska

Kierownik Klubu Senior + w Goszczynie

III. Niezbędne wymagania

 Obywatelstwo polskie,

 1. Wykształcenie wyższe,
 2. Co najmniej 5 - letni staż pracy, w tym co najmniej 3 – letni staż pracy w pomocy społecznej,
 3. Posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej,
 4. Znajomość funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz przepisów prawnych dotyczących pomocy społecznej,
 5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.
 8. Osoba ciesząca się nieposzlakowaną opinią.

IV.  Dodatkowe wymagania

1. Osoba ubiegająca się na stanowisko Kierownika Klubu Senior + powinna posiadać wiedzę w zakresie specyfiki pracy w Klubach Seniora,

2. Znajomość specyfiki pracy z osobami starszymi,

3. Znajomość przepisów:

- Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).

- Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015 – 2020.

4. Predyspozycje: odpowiedzialność, komunikatywność, cierpliwość, kreatywność, dobra organizacja pracy, umiejętność kierowania zespołem i współdziałania w zespole, zdolność   do   pracy w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, stabilność emocjonalna, odporność na stres.

5. Obsługa komputera oraz urządzeń biurowych,

6. Prawo jazdy kat. B, czynne prowadzenie samochodu.

 

   V. Zakres najważniejszych zadań wykonywanych na stanowisku:

 Kierowanie bieżącą działalnością Klubu Senior +,

 1. Realizacja programu działalności Klubu Senior +,
 2. Ustalanie i realizacja rocznego budżetu Klubu,
 3. Prowadzenie postępowania proceduralnego związanego z przyjęciami Seniorów lub rezygnacją z dalszego pobytu w Klubie,
 4. Nadzór i prowadzenie Klubu Senior + w Goszczynie,
 5. Opracowanie planu pracy Klubu i czuwanie nad jego realizacją,
 6. Odpowiedzialność za powierzony majątek, w tym realizacja wydatków Klubu Senior+,
 7. Dbanie o prawidłowe prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji Klubu,
 8. Prowadzenie dokumentacji w zakresie m.in. - listy obecności uczestników Klubu, dokumentacji uczestników klubu oraz dokumentacji osób prowadzących zajęcia,
 9. Dbanie o zachowanie tajemnicy służbowej i zawodowej w sprawach dotyczących Seniorów,
 10. Dbanie o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami w tym zakresie,
 11. Diagnozowanie i monitorowanie poziomu zaspokajania potrzeb Seniorów,
 12. Koordynowanie spotkań i zajęć dla seniorów,
 13. Kompleksowe prowadzenie Klubu i organizowanie zajęć dla seniorów,
 14. Organizowanie form wsparcia dla Seniorów,
 15. Zaspokajanie potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych uczestników Klubu
 16. Organizowanie spotkań okolicznościowych, wycieczek, wyjazdów do kina, teatru oraz innych miejsc,
 17. Organizowanie pracy specjalistów zatrudnionych w Klubie w zależności od potrzeb i działań na rzecz seniorów,
 18. Prowadzenie postępowania proceduralnego, przy akceptacji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, dotyczącego zatrudniania specjalistów.
 19. Dokonywanie w ramach budżetu Klubu Senior +  stosownych zakupów niezbędnych do prowadzenia zajęć,
 20. Sporządzanie sprawozdań i rozliczeń finansowych Klubu Senior+,
 21. Planowanie budżetu oraz analiza wykorzystania budżetu,
 22. Nawiązywanie i utrzymywanie stałej współpracy z osobami prowadzącymi zajęcia oraz instytucjami i organizacjami, które mogą się włączyć w działalność Klubu,
 23. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w organizowanych w zajęciach,
 24. Reprezentowanie Klubu Senior + na zewnątrz oraz dbanie o prawidłowe funkcjonowanie Klubu.

VI. Informacja o warunkach pracy na stanowisku

 1.  Miejsce wykonywania pracy: Klub Senior + w Goszczynie, ul. Bądkowska 1a, 05-610 Goszczyn.
 2. Praca  z osobami starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi oraz praca administracyjno-biurowa w Klubie Senior+, współpraca z Kierownikiem oraz pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 3. Możliwość przemieszczania się po terenie Gminy Goszczyn w ramach wykonywanych zadań z uczestnikami. Ponadto w ramach organizowanych wycieczek, wyjść do kina, teatru wyjazdy poza teren Gminy Goszczyn.
 4. Okres zatrudnienia: od lutego 2020 roku
 5. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony na 1/4 etatu.

VII. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goszczynie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił więcej niż 0 %.

VIII. Wymagane dokumenty:

 1.  
  1. Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej wraz z klauzulą zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w CV,
  2. List motywacyjny,
  3. Oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. Kserokopię świadectw pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
  5. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  6. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
  7. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  8. Podpisane oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
  9. Podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie przygotowawcze o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  10. Podpisane oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych dla zatrudnienia na wyżej wymienionym stanowisku,
  11. Oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej bądź o profilu prowadzonej działalności gospodarczej.
  12. Podpisana Klauzula informacyjna w przedmiocie przetwarzania danych osobowych dotycząca rekrutacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goszczynie.
  13. Podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

 IX. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:

Oferty należy składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goszczynie, ul. Bądkowska 1a, 05-610 Goszczyn, w zamkniętych kopertach do dnia 14.02.2020 roku do godziny 15.00 lub przesłać na adres jednostki (decyduje data faktycznego wpływu do siedziby jednostki). Koperty powinny być opatrzone imieniem, nazwiskiem, adresem nadawcy oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Klubu Senior +”

Dokumenty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

   X.  Informacje dodatkowe

 1. Informacje na temat naboru na stanowisko można uzyskać w siedzibie jednostki lub telefonicznie tel. /48/663-21-14.
 2. Nabór będzie odbywał się w dwóch etapach: Pierwszy etap: W dniu 17 lutego 2020 roku Komisja Rekrutacyjna dokona analizy przedłożonych dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym. Po dokonaniu analizy formalnej złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz sporządzeniu listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu nastąpi telefoniczne powiadomienie kandydatów o zakwalifikowaniu się do II Etapu Konkursu. Kandydaci nie zakwalifikowani do drugiego etapu zostaną o tym fakcie poinformowani w formie pisemnej. Drugi etap: Z każdym z kandydatów spełniających wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. W wyniku tej rozmowy Komisja Rekrutacyjna wyłoni kandydatów spełniających w najwyższym stopniu wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Po wyłonieniu kandydatów Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goszczynie może przeprowadzić rozmowę z kandydatami, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów, w celu ostatecznego zatwierdzenia. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i stronie internetowej Urzędu Gminy w Goszczynie.

XI. Załączniki:

 1. Klauzula GOPS,
 2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. Oświadczenia

Wójt gminy zaprasza

<p>Waldemar Kopczyński</p>

Waldemar Kopczyński

Przyjęcia interesantów:

poniedziałki od 800 do 1000

Urząd Gminy Goszczyn

ul. Bądkowska 2
05-610 Goszczyn
tel.: 48 66-32-260 
fax: 48 66-32-247
e-mail: sekretariat@goszczyn.com.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.