Logo Gmina Goszczyn

News

News zdjęcie id 316

Stanowisko Członków Zgromadzenia Związku Międzygminnego Natura w sprawie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

28.12.2018

 

 

Decyzją Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą Natura w 2019 roku stawka za opady segregowane od osoby wyniesie 21 zł, zaś w przypadku zmieszanych 32 zł.

Bezpośredni wpływ na ten stan ma wzrost kosztów składowania śmieci na wysypiskach. Opłaty za korzystanie ze środowiska, stanowiące swoisty podatek ekologiczny, z roku na rok ulegają i w kolejnych latach nadal będą ulegały znacznemu wzrostowi. Za składowanie na wysypisku tony niesegregowanych odpadów 10 lat temu  trzeba było zapłacić 16 złotych, w tym roku było to prawie 9 razy więcej: 140 złotych. W kolejnych dwóch latach opłaty te mają natomiast wzrosnąć: w 2019 r. – do 170 zł, zaś w 2020 r. –  aż do 270 złotych.

Wzrost cen śmieci spowodowała również reforma systemu gospodarki odpadami z 2013 roku. Została przyznana gminom (Związek Międzygminny pod nazwą Natura przejął obowiązki gmin uczestników Związku w tym zakresie) pełna kontrola nad wywozem śmieci, co miało  na celu uszczelnienie system gospodarki odpadami oraz wprowadzenie selektywnego zbierania śmieci u źródła, a poprzez to zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na wysypiska. Przed reformą każdy mieszkaniec mógł na własną rękę decydować o wyborze kontrahenta odbierającego od niego śmieci. Umożliwiało to nielegalne pozbywanie się śmieci – wywożenie do lasu, palenie nimi w piecu, powstawanie dzikich wysypiskach. Nie było bowiem nałożonych ograniczeń dla przedsiębiorstw zajmujących się gospodarowaniem odpadami. Uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami spowodowało wzrost ilości odpadów, a tym samym wzrost ich cen. Ilość odebranych odpadów z 20 948 ton w 2014 r. wzrosła do ponad 27 000 ton w 2018 r. przy niezmienionej liczbie zadeklarowanych osób. 

Nie bez znaczenia dla wysokości cen za odbiór odpadów komunalnych oferowanych przez przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów pozostaje uchwalona w dniu 20 lipca 2018 r. nowelizacja ustawy o odpadach. Wprowadza ona m.in.: skrócenie okresu magazynowania odpadów, obowiązek wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów, zmianę zasad wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności związanej z odbieraniem i gospodarowaniem odpadami. Zmiany, których autorem było Ministerstwo Środowiska, były podyktowane coraz częstszymi zjawiskami porzucania odpadów jak również pożarami składowisk śmieci. Dostosowanie przedsiębiorstw do nowych obostrzeń spowodowało wzrost oferowanych w postępowaniach przetargowych cen odbioru odpadów.

Związek Międzygminny pod nazwą Natura przeprowadził w 2016 roku postępowanie przetargowe na odbiór i zagospodarowanie odpadów na okres 3 lat. W wyniku tego przetargu ustalono stawki opłat na 10 zł/15 zł od osoby. Jednakże ze względu na opisany powyżej znaczący wzrost opłat za korzystanie ze środowiska oraz z uwagi na podwyższenie w dniu 2 listopada 2017 r. przez PPHU Radkom (będącego właścicielem jedynej Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, do której Związek Międzygminny Natura może oddawać odebrane od mieszkańców odpady komunalne zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarowania Odpadami) opłat za przyjmowanie odpadów ze 106,50 zł za 1 tonę do 158,74 w 2018 r. (odpady segregowane ) oraz z 233 zł za 1 tonę do 327,98 zł w 2019 r. (odpady zmieszane) + 8% podatek VAT. Wobec tak dużych podwyżek  obowiązkowych  opłat,  Wykonawca  zwrócił  się  do  Zarządu  Natury  o   podwyższenie wynagrodzenia od 1 stycznia 2018 r. Związek Międzygminny pod nazwą Natura, będący jednostką finansów publicznych zobligowaną do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, nie miał możliwości dowolnej zmiany umowy zawartej po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. W konsekwencji zagrożenia przez Wykonawcę odbierającego odpady komunalne od mieszkańców z terenu Związku, natychmiastowym zerwaniem umowy, w celu uniknięcia zagrożenia epidemiologicznego, rozpoczęto prowadzenie negocjacji, które po kilku miesiącach pozwoliły na wypracowanie porozumienia, na mocy którego wynagrodzenie Wykonawcy uległo podwyższeniu jedynie o wysokość podwyżek opłat środowiskowych, pozostałe koszty wzrostu cen odbioru odpadów miał ponieść Wykonawca. W celu umożliwienia przeprowadzenia przetargu nieograniczonego powyższe porozumienie obowiązywało do końca października 2018 r. Związek Międzygminny pod nazwą Natura dwukrotnie zorganizował przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.  Pierwsze postępowanie z uwagi na brak środków zostało unieważnione, drugie postępowanie , w którym Związek został podzielony na 3 sektory zakończyło się podpisaniem umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  na okres od grudnia 2018 r. do końca 2019 r. Ustalono nowe stawki opłat, które są wynikiem tego przetargu.

Poza wskazanymi na wstępie niniejszego stanowiska, dodatkowymi czynnikami, które wpłynęły na cenę wywozu są: ustawowe wprowadzenie dodatkowej frakcji (papier), czterokrotny odbiór w roku gabarytów. Ponadto rosnące ceny usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych wynikają z sytuacji makroekonomicznej (wzrost płacy minimalnej, wzrost cen paliw, prognozowany wzrost energii elektrycznej) oraz spadku zakupu surowców wtórnych. Ponadto Polska ma obowiązek wypełnienia wymogów unijnych dotyczących poziomu recyklingu. W ciągu najbliższych dwóch lat Polska ma osiągnąć recykling na poziomie 50 procent.

Członkowie Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwa Natura, decydując o przyjęciu stawek w uchwalonej wysokości, mieli na uwadze możliwości budżetowe swoich gmin, konieczność realizowania przez nie również innych zadań o charakterze użyteczności publicznej, podejmowanych w celu zaspakajania najpilniejszych i najpotrzebniejszych potrzeb lokalnych społeczności.  Dalsze utrzymywanie niskich stawek niosłoby ze sobą konieczność dopłacania do gospodarki odpadami z budżetów poszczególnych gmin uczestników Związku, co przekracza ich możliwości finansowe.

Członkowie Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwa Natura deklarują podjęcie zintensyfikowanych działań windykacyjnych wobec osób uchylających się od opłat za wywóz odpadów, promowanie świadomości ekologicznej w celu zmobilizowania wszystkich mieszkańców, najemców lokali oraz pracowników sezonowych do deklarowania wnoszenia opłat za wywóz odpadów, co poskutkuje zwiększonymi wpływami oraz zatrzyma wzrost opłat w następnych latach. W celu realizacji powyższych zamierzeń niezwykle ważna jest współpraca z radami gmin uczestników Związku, sołtysami, placówkami oświatowymi, organizacjami ekologicznymi dla podniesienia świadomości ekologicznej oraz wzrost solidarności wszystkich mieszkańców.

 

 

 

Wójt gminy zaprasza

<p>Waldemar Kopczyński</p>

Waldemar Kopczyński

Przyjęcia interesantów:

poniedziałki od 800 do 1000

Urząd Gminy Goszczyn

ul. Bądkowska 2
05-610 Goszczyn
tel.: 48 66-32-260 
fax: 48 66-32-247
e-mail: sekretariat@goszczyn.com.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.