Logo Gmina Goszczyn

News

Ogłoszenie

08.03.2017

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Goszczyn ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Goszczyn.

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość w obrębie Goszczyn, gmina Goszczyn, o powierzchni 0,1419 ha, oznaczona w ewidencji gruntów jako niezabudowana działka nr 353.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą nr RA1G/00014197/2. W księdze wieczystej brak ciężarów i ograniczeń.

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w centralnej części miejscowości Goszczyn przy ul. Przybyszewskiej (droga nr 1638 Kępina – Goszczyn – Przybyszew), która stanowi jeden z głównych ciągów komunikacyjnych miejscowości. Otoczenie działki stanowią nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi i usługowymi. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą o nawierzchni asfaltowej. Posesja położona jest na terenie z wyraźnie zaznaczonym spadkiem w kierunku zachodnim. Działka ma kształt silnie wydłużony, zbliżony do prostokąta.

Działka posiada uzbrojenie w niezbędną infrastrukturę techniczną. Przy drodze dojazdowej znajdują się: sieć elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 44 500,00 zł. netto (słownie: czterdzieści cztery tysiące pięćset złotych 00/100).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium przez uczestnika przetargu w pieniądzu  (PLN) w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 4 450,00 zł (słownie: cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych), do dnia 06.04.2017 roku (za termin wpłacenia wadium uważa się dzień wpływu środków na rachunek Urzędu).

Wadium na sprzedaż w/w działki należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Goszczyn

BS Piaseczno, oddział w Goszczynie, nr 52 8002 0004 0400 0114 2004 0009 z dopiskiem „Wadium za działkę nr 353 w Goszczynie”.

Uwaga! Ceną sprzedaży nieruchomości jest cena uzyskana w przetargu ustnym nieograniczonym. W związku z tym, że nieruchomość położona jest na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, kupujący zwolniony jest z opłaty podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT („Zwolnieniem z podatku powinny być objęte dostawy terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane”, tj. co do zasady takich, na których nie znajduje się budynek lub budowla w rozumieniu prawa budowlanego oraz jednocześnie nieprzeznaczonych pod zabudowę na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu).

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wymienionej nieruchomości zostanie przeprowadzony w siedzibie Urzędu Gminy w Goszczynie, ul. Bądkowska 2, w pokoju nr 8, I piętro w dniu  10.04.2017 roku o godz. 11.00.

Postąpienie ustala się na kwotę 500,00 zł.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie bez odsetek, nie później niż przed upływem trzech dni roboczych od dnia zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym na wskazane przez przystępującego do przetargu konto.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji przetargowej – przed przystąpieniem do przetargu - dowodu wpłaty wadium, dokumentu tożsamości (dotyczy to osoby fizycznej lub jej pełnomocnika na podstawie stosownego pełnomocnictwa w formie pisemnej), stosownego upoważnienia i aktualnego wypisu z KRS (dotyczy osoby prawnej), oraz złożenie oświadczenia, o zapoznaniu się na gruncie ze stanem nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Ogłoszenie wyników przetargu zostanie podane w dniu przetargu.

Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Osoba ustalona, jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia

umowy sprzedaży nieruchomości w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić wylicytowaną cenę nie później niż w dniu

zawarcia umowy kupna - sprzedaży.

Ogłaszający przetarg Wójt Gminy Goszczyn zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu, w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się na tabl. informacyjnej Urzędu Gminy Goszczyn, w prasie lokalnej, w miejscowości położenia działki i na stronach internetowych www.goszczyn.pl oraz bip.goszczyn.pl w zakładce „przetargi” w okresie od dnia 08.03.2017 roku do dnia 10.04.2017 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Goszczyn w godz.: poniedziałek – piątek w godzinach 7.30-15.00,

tel. 48 663 22 74.

 

Goszczyn, 08.03.2017 r                                                            Wójt Gminy Goszczyn                                                                                                                     

 

                                                                                        Sławomir Słabuszewski

Wójt gminy zaprasza

<p>Waldemar Kopczyński</p>

Waldemar Kopczyński

Przyjęcia interesantów:

poniedziałki od 800 do 1000

Urząd Gminy Goszczyn

ul. Bądkowska 2
05-610 Goszczyn
tel.: 48 66-32-260 
fax: 48 66-32-247
e-mail: sekretariat@goszczyn.com.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.