Logo Gmina Goszczyn

News

News zdjęcie id 118

Podatki lokalne na 2016 rok

04.12.2015

Na sesji 13 listopada Rada Gminy Goszczyn podjęła decyzję dotyczącą wysokości stawek podatków obowiązujące na terenie naszej gminy w 2016 roku.

- Podatek rolny został przyjęty na podstawie ceny żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 19.10.2015 roku. Cena ta wynosi 53,75 zł za 1 dt, co po przeliczeniu przez wskaźnik 2,5 q żyta daje kwotę 134,37 zł za 1 ha przeliczeniowy.

- Podatek leśny został przyjęty na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 20.10.2015 roku, gdzie obliczono średnią cenę sprzedaży drewna, która wyniosła 191,77 zł za 1 m3. Podatek leśny od 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,22 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna, co daje kwotę 42,19 złotych.

- Uchwałą  Nr X.45.2015 z dnia 13 listopada 2015  roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości określiła następujące stawki :

 1. od gruntów:
 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób    zaklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,89 zł od 1 m² powierzchni,
 2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,58 od 1 ha powierzchni,
 3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,47 zł od 1 m² powierzchni,
 4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę  o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat,       a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego       – 3 zł od 1 m2 powierzchni;

    2) od budynków lub ich części:

 1. mieszkalnych – 0,75 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,86 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,68 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 4.  związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 5. od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,68 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

    3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-

 

- Uchwałą  Nr X.47.2015 z dnia 13 listopada 2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych określiła się następujące stawki :

 

 1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
 1. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 600 zł.; 
 2. powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 920 zł.;
 3. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1.100 zł.;

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

 1. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą  o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.402 zł.;
 1. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą  o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
 2. od przyczep i naczep,  które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1.467 zł.;  
 3. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie  z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
 4. od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
 1. mniejszej niż 22 miejsca - 1.767 zł.;
 2. równej lub większej niż 22 miejsca - 2.237 zł.;

- Uchwałą Nr X.46.2015 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień w  podatku od nieruchomości  zwolniono  z podatku :

 1. budynki gospodarcze w siedliskach popegeerowskich,
 2. budynki mieszkalne lub ich części znajdujące się na gruntach gospodarstw rolnych,
 3. budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby działalności kulturalnej prowadzonej w formie świetlic, domów kultury i bibliotek wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami,
 4. budynki i grunty w częściach związanych z ochroną przeciwpożarową,
 5. budynki i grunty w częściach związanych z pomocą społeczną,
 6. budynki lub ich części wykorzystywane na cele związane z ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego wraz z gruntami związanymi    z tymi budynkami,
 7. budynki i budowle lub ich części wykorzystywane na potrzeby zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami lub budowlami.

 

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z Uchwałą Nr X.48.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w 2016 roku obowiązywały będą nowe druki deklaracji dostępne do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.goszczyn.pl

 

Wójt gminy zaprasza

<p>Waldemar Kopczyński</p>

Waldemar Kopczyński

Przyjęcia interesantów:

poniedziałki od 800 do 1000

Urząd Gminy Goszczyn

ul. Bądkowska 2
05-610 Goszczyn
tel.: 48 66-32-260 
fax: 48 66-32-247
e-mail: sekretariat@goszczyn.com.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.