Sadownictwo na terenie Gminy

Liczba odwiedzających: 6046

 

sadjabloniowy.JPG (1.53 MB)
Zasoby ziemi rolniczej w gminie wynoszą 5 304 ha użytków rolnych, w których: grunty orne stanowią 37% , sady 60% , trwałe użytki zielone 3%. Lasy zajmują śladową powierzchnię 1,6% ogólnej powierzchni gminy, przy średnim poziomie leśności powiatu grójeckiego na poziomie 12,5 %.

Agroklimat gminy Goszczyn cechuje się między innymi długością okresu wegatycyjnego wynoszącego 210- 220 dni, średnią roczną temperaturą od 7, 5 do 8,5 stopnia oraz średnią roczną sumę opadów w granicach 500-550 mm. Warunki wodne w obszarze gminy określone są jako bardzo korzystne. Tereny z przewagą o optymalnej ilości wody stanowią około 87% użytków rolnych.       
     
W gminie przeważają gleby bielicowe i pseudobielicowe z niewielkim udziałem gleb brunatnych. Teren cechuje się płaską i niskofalistą rzeźbą. Wszystkie wymienione czynniki sprzyjają rozwojowi sadownictwa jako głównej gałęzi naszego gminnego rolnictwa. W sadach przeważają jabłonie, wiśnie, czereśnie. Obecnie może ono swobodnie konkurować z gospodarstwami sadowniczymi, jakie w podobnych warunkach klimatycznych i glebowych można znaleźć w Holandii czy Niemczech.

Jabłka z Grójecczyzny zostały zarejestrowane jako produkt Chronionego Oznaczenia Geograficznego.  W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano rozporządzenie wykonawcze Komisji z 30 września 2011r.  rejestrujące  chronione oznaczenie geograficzne, nazwę jabłka grójeckiego (ChOG). Jabłka z grójeczyzny charakteryzują się rumieńcem większym od przeciętnego średnio o 5 %. Piękny czerwony rumieniec na jabłku wpływa na jego ładny wygląd, ale również świadczy o wyższej zawartości barwników, głównie antocyjanów i karetonoidów w tkankach pod skórą. Jabłka charakteryzują się również kwasowością wyższą od przeciętnej dla danej odmiany średnio o 5 %.    
Nasi sadownicy starają się pogodzić najnowsze technologie uprawy, ochrony z jednoczesnym dbaniem o zachowanie środowiska naturalnego.         

Od kilku lat corocznie w czerwcu w gminie Goszczyn odbywają się konferencje sadownicze pod nazwą „Goszczyńskie sady drogą do sukcesu”. Prelekcje i pogadanki na temat nowoczesnych technologii upraw, ochrony, doboru odmian w sadach wygłaszają naukowy z instytutów i uczelni sadowniczych. Konferencja jest również miejscem do zaprezentowania się firm z branży sadowniczej i produkującej dla naszych sadowników. Spotkania te cieszą się dużym zainteresowaniem producentów owoców z gminy Goszczyn i okolicznych gmin.