Logo Gmina Goszczyn

Realizowane projekty i inwestycje

Lata poprzednie dostepne w Archiwum 

W Goszczynie powstanie Klub Seniora.
Wniosek gminy o dotację na przebudowę pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Goszczynie znalazł się na liście projektów, które otrzymają środki finansowe w ramach ministerialnego Programu Wieloletniego „Senior+” . W ramach programu „Senior+”, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wspiera tworzenie dziennych domów i klubów dla seniorów.
Miejscowi druhowie wychodząc na przeciw potrzebom seniorów udostępnili część pomieszczeń w swojej remizie  w Goszczynie na utworzenie klubu.
W ramach zadania zaplanowano modernizację  jednego pomieszczenia. Wykonane zostanie nowa podłoga z ogrzewaniem podłogowym i nowy podwieszany sufit z oświetleniem. Pomieszczenie  wyposażone będzie w stoły i krzesła i będzie pełniło funkcję sali spotkań. Powstanie też aneks kuchenny wyposażony w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowania i spożycia posiłków, oraz wyremontowana łazienka. Wydzielone i wyposażone zostanie miejsce, pełniące funkcję szatni dla seniorów. Chcąc podwyższyć standard placówki  zaplanowano utworzenie kącika klubowego, wyposażonego w sprzęt RTV, komputery z dostępem do Internetu, szachy oraz gry planszowe. Prace związane z przystosowaniem części remizy OSP na klub seniora rozpoczną się już w kwietniu, i potrwają do  sierpnia 2019 roku. Klub powstanie na piętrze budynku. Koszt utworzenia i wyposażenia klubu wyniesie ponad 187tys.. zł. zaś wysokość dofinansowania  to 150 tys. zł. W dniu 5 marca Wójt Gminy Waldemar Kopczyński otrzymał w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie promesę na przyznane środki dla Gminy Goszczyn na utworzenie Klubu Senior+ na potrzeby  integracji i aktywizacji środowiska lokalnego.

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Goszczynie zakończona

05.10.2018

Zakończono modernizację stacji uzdatniania wody w Goszczynie, zadania na które goszczyński samorząd wydał 2,2 mln złotych, z czego 1,2 mln złotych pokryje pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Istniejąca stacja nie była modernizowana przez ponad 20 lat. Dzięki tej inwestycji w przyszłości będzie można realizować kolejne przyłącza sieci wodociągowej nowych miejscowości.
Na terenie stacji zostały zamontowane dwa zbiorniki, z których każdy pomieści 150 m3 wody. Ponadto wyremontowano pomieszczenia, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, ocieplono dach, wykonano obróbki blacharskie. Po modernizacji woda ujmowana będzie z dotychczasowej studni głębinowej przy pomocy nowej pompy, po czym kierowana jest do nowego układu uzdatniania znajdującego się wewnątrz SUW. Woda będzie poddawana procesowi napowietrzania w bloku asenizacyjnym, następnie filtracji jednostopniowej na dwóch zestawach filtracyjnych pracujących jednocześnie. Dodatkowo w układzie technologicznym przewidziano możliwość awaryjnej dezynfekcji poprzez jej chlorowanie. Po przejściu przez urządzenia woda będzie magazynowana w dwóch stalowych zbiornikach o pojemności 150 m3 każdy wyposażonych w sondy poziomu wody oraz głębokości do monitorowania on-line ilości wody w zbiorniku. Następnie będzie ona podawana przez zestaw pięciu pomp do istniejącej sieci wodociągowej. Wszystkie te procesy będą odbywać się automatycznie, a za ich kontrolę będzie odpowiedzialny komputer sterująco-zasilający.
Budynek SUW został ocieplony, zyskał również nową elewację. Teren wokół stacji został ogrodzony oraz zagospodarowany zielenią.
Wykonawcą inwestycji był P.P.H.U INSBUD Marek Sykuła z Suchej, a partnerem „EKOIDEA” Tomasz Olek z Radomia.  

Nowa stacja  pozwoli samorządowi gminy na kolejne inwestycje wodociągowe. W następnym roku planujemy wykonanie wodociągu w części wsi Bądków, w której znajduje się szkoła podstawowa i przedszkole. W tym roku została podpisana umowa z firmą „ETGAR” z Krakowa na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego odcinka sieci wodociągowej o długości 1700 mb wraz z piętnastoma przyłączami w miejscowości Bądków. Koszt projektu to kwota 19 tyś. zł.

Remontujemy drogi

05.10.2018

Remont dróg gminnych to jedno z priorytetowych zadań władz gminnych.  W budżecie na rok 2018 przeznaczono na to zadanie kwotę 1 mln 615 tyś. zł. Kwota ta dotyczy nie tylko inwestycji drogowych, ale również remontów.

Do chwili obecnej wykonano przebudowę trzech odcinków dróg gminnych, a dwa kolejne będą wyremontowane jeszcze w październiku b.r.

Trwające od czerwca prace na drodze ul. Dylewska w Goszczynie zakończono odbiorem w dniu 26 lipca b.r. Tym samym przekazano do eksploatacji wyremontowaną drogę gminną, której przebudowa polegała na profilowaniu istniejącej nawierzchni, wykonaniu podbudowy z kruszywa, wykonaniu nawierzchni z destruktu, podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysem oraz wykonaniu poboczy i przepustów z rur. Prace na odcinku drogi o długości 405 mb wykonała firma BUDROMEX RADOM. Całkowita wartość zadania wyniosła 126 tyś. zł. i pokryta została w całości z budżetu gminy Goszczyn. W odbiorze drogi udział wzięli przedstawiciele samorządu gminnego, wykonawcy i jak zawsze obecny inspektor nadzoru oraz radny miejscowości Goszczyn. Przebudowa tego odcinka ulicy Dylewskiej trwała od dwóch lat, a tegoroczne prace pozwoliły na całkowite zakończenie inwestycji.

W dniu 20 września b.r. podpisano protokół i przekazano do eksploatacji drogę gminną w miejscowości Bądków. Inwestycje wykonała firma ”ZYKO-DRÓG” z Radomia, która zaoferowała najkorzystniejszą cenę wykonania przebudowy drogi i tym samym wygrała przetarg. Modernizacja drogi polegała na przebudowie odcinka o długości 470 mb i szerokości 4 m, na którym położono asfalt. Ponadto wykonane zostały obustronne pobocza o szerokości 0,50 m z kruszywa łamanego grubości 15 cm. Dodatkowo oczyszczono i pogłębiono istniejące rowy. Całkowita wartość zadania „Modernizacja drogi gminnej nr 160423W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bądków” to kwota 237 tyś. zł. Zadanie to jest dofinansowane w kwocie 87 tyś. zł. z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, jako dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Mieszkańcy Nowej Długowoli mają długo wyczekiwaną inwestycję  w swojej miejscowości. W dniu 17 lipca b.r. podpisano protokół odbioru  i przekazano do eksploatacji wiejską drogę. Inwestycję drogową wykonała wybrana w przetargu firma BUDROMEX RADOM. Modernizacja drogi polegała na przebudowie odcinka o długości 830 mb w tym: profilowanie istniejącej nawierzchni, wykonanie podbudowy z kruszywa, wykonanie nawierzchni z destruktu, podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsją  i grysem. Na inwestycję tą wydano z gminnego budżetu kwotę 154 tyś. zł.

Już niedługo rozpoczną się prace przy przebudowie dróg w miejscowości Długowola: drogi prowadzącej do Maciejówki oraz drogi wzdłuż stawu.

Wniosek o dofinansowanie pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Długowola gmina Goszczyn” w ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności gmina Goszczyn złożyła w miesiącu kwietniu tego roku do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej nasza gmina znalazła się na liście szczęśliwców. W dniu 29 sierpnia 2018 r. gminne władze samorządowe podpisały w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie umowę na dotację    w wysokości 611 tyś. zł. Zadanie o wartości 836 tyś. zł. będzie wykonane jeszcze w tym roku przez Konsorcjum firm z Celestynowa: F.H.U. „BRUK-BUD” Piotr Skoczek i Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Otwocku wybranymi w przetargu nieograniczonym. Przebudowa dróg w Długowoli polegała będzie na wykonaniu nowej nawierzchni na dwóch odcinkach dróg znajdujących się w miejscowości Długowola. Jeden z nich to droga prowadząca wzdłuż stawu, przy której usytuowane jest ponad 20 zabudowań. Druga zaś droga przeznaczona do przebudowy to droga prowadząca do pobliskiej wsi Maciejówka.

W centrum miejscowości Długowola znajduje się zbiornik wodny  o powierzchni ok. 4 ha, który dzięki poprawie nawierzchni dróg stanie się jedynym w naszej gminie terenem rekreacyjnym dla mieszkańców całej gminy.

Realizacja planowanej przebudowy dróg gminnych w miejscowości Długowola poprawi dostępność do drogi powiatowej nr 1646 W oraz krajowej Nr 7 Warszawa - Radom. Drogi te będą stanowić ciąg z drogą powiatową nr 1646 W, której przebudowa w roku bieżącym jest współfinansowana przez Starostwo Powiatowe w Grójcu i Gminę Goszczyn. Ponadto stworzą połączenie z sąsiednimi gminami oraz stanowić będą połączenie z drogą wewnętrzną wzdłuż drogi krajowej (Nr 7) i będą mogły pełnić role objazdu w przypadku czasowej nieprzejezdności drogi krajowej.

Gmina Goszczyn udziela także dotacji celowych na remont dróg powiatowych. W roku bieżącym przekazano dla Starostwa Powiatowego  w Grójcu kwotę 311 tyś. zł. na remont dróg w Długowoli i w Goszczynie  ul. Piekarska.

Realizacja wszystkich inwestycji drogowych przyczyniła się do poprawy warunków komunikacyjnych oraz zmniejszenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu. Wyremontowane drogi znacznie poprawiły wizerunek poszczególnych miejscowości i gminy Goszczyn. Realizacja zadań służy rozwojowi gospodarczemu naszej gminy oraz znacznie podniesie jakość komunikacji na drogach gminy Goszczyn.

NOWE WODOCIĄGI

W  maju 2015 roku zostały zakończone prace przy dwóch wodociągach  w Goszczynie na ulicy Przybyszewskiej i  ulicy Piekarskiej . W dniu 21 stycznia została podpisana umowa z wykonawca wybranym w trybie ustawy zamówienia publiczne spośród sześciu złożonych ofert–Zakładem Instalacji Sanitarnych i Gazowych, Józef Piwnicki z Kozłowa koło Radomia. W ramach tej inwestycji wykonano 4 km sieci wodociągowej. Możliwość podłączenia do nowego wodociągu uzyskało kolejne 55 gospodarstw z terenu gminy Goszczyn.

Wartość inwestycji to kwota 436 tys. zł. Gmina uzyskała dofinansowanie tego zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lat 2007-2014  w wysokości 75% wydatków kwalifikowanych na podstawie umowy z Marszałkiem Województwa mazowieckiego.

 

DROGA DO PIEKART

W dniu 16 kwietnia 2015 roku gmina Goszczyn podpisała umowę na  roboty budowlane z firmą ZYKO-DRÓG z Radomia na realizacje zadania  „Przebudowa drogi gminnej w Goszczynie ulica Piekarska „ .Przedmiotem prac jest przebudowa drogi w kierunku Piekart w gminie Promna na odcinku  o długości 1080 mb.  W ramach inwestycji zostało wykonane profilowanie istniejącej nawierzchni żwirowej i gruntowej, położenie warstwy odsączającej  z pospółki     o grubość 15cm i warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego, sortowanego, dolomitowego o grubości 15 cm. Całość została  utrwalona emulsją asfaltową i grysem kamiennym bazaltowym. Po obu stronach drogi zostały ułożone pobocza z kruszywa naturalnego o grubości 15 cm.

Koszt prac zgodnie z przetargiem nieograniczonym z dnia 23 lutego 2015 roku wynosi 262 282 zł brutto. Gmina pozyskała środki zewnętrzne  na ten cel  z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w kwocie 70 tys. zł. Zgodnie z umową prace mają się zakończyć do 31 lipca 2015 roku.

 

RENOWACJA POMNIKA

 

W miesiącu lipcu 2015 roku realizowane  jest zadanie pn. „Renowacja pomnika  i płyt upamiętniających Poległych Żołnierzy Armii Krajowej na cmentarzu  w Goszczynie”.

Przedmiotem inwestycji jest:

- czyszczenie pięciu płyt z piaskowca,

- czyszczenie liter na płytach i pomniku i ich pomalowanie,

- wzmocnienie postumentów betonowych i ich obróbka,

- ułożenie kostki brukowej o pow. 60 m2,

- renowacja kapliczki,

- pomalowanie metalowych elementów ogrodzenia,

- posadzenie krzewów ozdobnych i prace porządkowe.

 Wykonawcą tych prac jest firma” Kamieniarstwo, Liternictwo, Rzeźba”   z Sułkowic. Renowacja potrwa do 15 lipca br.

W dniu 2 lutego 2015 r. Wójt Gminy Goszczyn Sławomir Słabuszewski podpisał  z Wojewodą Mazowieckim Jackiem Kozłowskim porozumienie o przyznaniu na ten cel dotacji w kwocie 45 tys. zł.

PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY

W miesiącu listopadzie 2017 r.  rozstrzygnięty został przetarg, wybrano do realizacji Konsorcjum firm, w którym Liderem jest P.P.H.U INSBUD Marek Sykuła z Suchej, a Partnerem „EKOIDEA Tomasz Olek” z Radomia. Firmy w najbliższym czasie rozpoczną prace przy przebudowie stacji. Planowany termin zakończenia inwestycji to wrzesień 2018 r.

Całkowity koszt inwestycji to wartość ponad 2,2 mln zł. W ramach zadania zaplanowano przebudowę budynku stacji uzdatniania wody przez zwiększenie powierzchni zabudowy oraz jego termomodernizację, budowę 2 zbiorników magazynowych wody na fundamencie żelbetowym oraz zagospodarowanie terenu stacji poprzez utwardzenie terenu i budowę ogrodzenia. Zaplanowano również budowę instalacji elektrycznych na terenie stacji oraz na terenie ujęcia wody oraz automatykę w stacji uzdatniania wody, budowę systemu komunikacji radiowej pomiędzy budynkiem stacji a ujęciem wody oraz budowę systemu kontroli dostępu do obiektów technologicznych stacji. Ponadto przewiduje się wymianę pompy w istniejącej studni na nową przy zachowaniu dotychczasowej wydajności pompy i studni.

 

Wójt gminy zaprasza

<p>Waldemar Kopczyński</p>

Waldemar Kopczyński

Przyjęcia interesantów:

poniedziałki od 800 do 1000

Urząd Gminy Goszczyn

ul. Bądkowska 2
05-610 Goszczyn
tel.: 48 66-32-260 
fax: 48 66-32-247
e-mail: sekretariat@goszczyn.com.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.