Logo Gmina Goszczyn

Wspieranie rodziny

Kim jest asystent rodziny i co robi?

 Od dnia 01.10.2012 r. w naszej Gminie realizowany jest projekt wspierania rodzin przez asystenta rodziny. Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji  opiekuńczo-wychowawczej, będą mogły otrzymać wsparcie od gminy w postaci asystenta rodziny. Możliwość taka wynika z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Asystentura ta polega na zindywidualizowanej pracy „ w” rodzinie, „z” rodziną i „dla” rodziny. Asystent to osoba, która przez pewien czas towarzyszy rodzinie w pokonywaniu jej codziennych, życiowych trudności, pracuje na zasobach rodziny, udziela wsparcia, motywuje do zmiany niekorzystnej dla niej sytuacji i poprawy warunków bytowych, a także udziela pomocy w zakresie problemów opiekuńczo-wychowawczych z dziećmi. Zadaniami asystenta rodziny są w szczególności:

 • prowadzenie poradnictwa i edukacji dla rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej oraz udzielanie informacji na temat pomocy świadczonej przez właściwe instytucje rządowe, samorządowe i organizacje pozarządowe,
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w znalezieniu pracy, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,  
 • sporządzanie planu pracy z rodziną, we współpracy z zespołem interdyscyplinarnym,
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną, 
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
 • sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,
 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną,
 • udzielanie pomocy rodzinom zastępczym spokrewnionym oraz pełnoletnim wychowankom opuszczającym te rodziny.

Asystent ułatwi rodzicom wypełnianie ról społecznych aby doprowadzić do osiągnięcia podstawowej stabilizacji życiowej i nie dopuścić do umieszczania dzieci poza rodziną  w placówkach lub rodzinach zastępczych. Jeśli dzieci znajdują się pod pieczę zastępczą, rolą asystenta będą działania na rzecz ich jak najszybszego powrotu do rodziny.

Asystent zostaje przydzielony rodzinie przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Rodzinie, na wniosek pracownika który dokonał analizy sytuacji rodziny oraz sądu. Miejscem prowadzenia pracy z rodziną jest miejsce jej zamieszkania lub miejsce przez nią wskazane.

Asystentowi rodziny, wykonującemu czynności w ramach swoich obowiązków, przysługuje ochrona przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

Wójt gminy zaprasza

<p>Waldemar Kopczyński</p>

Waldemar Kopczyński

Przyjęcia interesantów:

poniedziałki od 800 do 1000

Urząd Gminy Goszczyn

ul. Bądkowska 2
05-610 Goszczyn
tel.: 48 66-32-260 
fax: 48 66-32-247
e-mail: sekretariat@goszczyn.com.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.